Giáo viên

Phân công giáo viên giảng dạy của Trường Tiểu học Cẩm Định

Stt Giáo viên dạy Môn học Tên lớp Tg Điểm M Điểm 15′ Điểm 45′ Điểm HK
1 Bùi Thị Lương Âm nhạc 1A
2 Bùi Thị Lương Âm nhạc 1B
3 Bùi Thị Lương Âm nhạc 1C
4 Bùi Thị Lương Âm nhạc 1D
5 Bùi Thị Lương Âm nhạc 1E
6 Bùi Thị Lương Âm nhạc 2A
7 Bùi Thị Lương Âm nhạc 2B
8 Bùi Thị Lương Âm nhạc 2C
9 Bùi Thị Lương Âm nhạc 2D
10 Bùi Thị Lương Âm nhạc 3A
11 Bùi Thị Lương Âm nhạc 3B
12 Bùi Thị Lương Âm nhạc 3C
13 Bùi Thị Lương Âm nhạc 3D
14 Bùi Thị Lương Âm nhạc 4A
15 Bùi Thị Lương Âm nhạc 4B
16 Bùi Thị Lương Âm nhạc 4C
17 Bùi Thị Lương Âm nhạc 5A
18 Bùi Thị Lương Âm nhạc 5B
19 Bùi Thị Lương Âm nhạc 5C
20 Bùi Thị Lương Âm nhạc 5D
21 Nguyễn Thị Hường Đạo đức 1A
22 Vũ Thị Khanh Đạo đức 1B
23 Nguyễn Thị Thanh Tân Đạo đức 1C
24 Nguyễn Thị Hoa 89 Đạo đức 1D
25 Mai Thị Giang Đạo đức 1E
26 Trần Thị Cường Đạo đức 2A
27 Phạm Thị Thắm Đạo đức 2B
28 Nguyễn Thị Ngân Đạo đức 2C
29 Hoàng Trúc Quỳnh Đạo đức 2D
30 Bùi Thị Hương Đạo đức 3A
31 Nguyễn Thị Hoa 74 Đạo đức 3B
32 Vũ Thị Thủy Đạo đức 3C
33 Vũ Thị Thúy Đạo đức 3D
34 Lê Thị Mai Đạo đức 4A
35 Vũ Ngọc Thắng Đạo đức 4B
36 Bùi Hữu Nam Đạo đức 4C
37 Vũ Thị Ngoan Đạo đức 5A
38 Lê Thị Ngân Đạo đức 5B
39 Nguyễn Thị Huần Đạo đức 5C
40 Vũ Thị Vân Anh Đạo đức 5D
41 Lê Thị Mai Địa lí 4A
42 Vũ Ngọc Thắng Địa lí 4B
43 Bùi Hữu Nam Địa lí 4C
44 Vũ Thị Ngoan Địa lí 5A
45 Lê Thị Ngân Địa lí 5B
46 Nguyễn Thị Huần Địa lí 5C
47 Vũ Thị Vân Anh Địa lí 5D
48 Lê Thị Mai Khoa học 4A
49 Vũ Ngọc Thắng Khoa học 4B
50 Bùi Hữu Nam Khoa học 4C
51 Vũ Thị Ngoan Khoa học 5A
52 Lê Thị Ngân Khoa học 5B
53 Nguyễn Thị Huần Khoa học 5C
54 Vũ Thị Vân Anh Khoa học 5D
55 Lê Thị Mai Kĩ thuật 4A
56 Vũ Ngọc Thắng Kĩ thuật 4B
57 Bùi Hữu Nam Kĩ thuật 4C
58 Vũ Thị Ngoan Kĩ thuật 5A
59 Lê Thị Ngân Kĩ thuật 5B
60 Nguyễn Thị Huần Kĩ thuật 5C
61 Vũ Thị Vân Anh Kĩ thuật 5D
62 Lê Thị Mai Lịch sử 4A
63 Vũ Ngọc Thắng Lịch sử 4B
64 Bùi Hữu Nam Lịch sử 4C
65 Lê Thị Ngân Lịch sử 5B
66 Nguyễn Thị Huần Lịch sử 5C
67 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 1A
68 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 1B
69 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 1C
70 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 1D
71 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 1E
72 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 2A
73 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 2B
74 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 2C
75 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 2D
76 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 3A
77 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 3B
78 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 3C
79 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 3D
80 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 4A
81 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 4B
82 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 4C
83 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 5A
84 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 5B
85 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 5C
86 Bùi Thị Hằng Mĩ thuật 5D
87 Nguyễn Thị Bắc Ngoại ngữ 1A
88 Nguyễn Thị Bắc Ngoại ngữ 1B
89 Nguyễn Thị Bắc Ngoại ngữ 1C
90 Nguyễn Thị Bắc Ngoại ngữ 1D
91 Nguyễn Thị Bắc Ngoại ngữ 1E
92 Nguyễn Thị Bắc Ngoại ngữ 2A
93 Nguyễn Thị Bắc Ngoại ngữ 2B
94 Nguyễn Thị Bắc Ngoại ngữ 2C
95 Nguyễn Thị Bắc Ngoại ngữ 2D
96 Nguyễn Thị Bắc Ngoại ngữ 3A
97 Nguyễn Thị Bắc Ngoại ngữ 3B
98 Nguyễn Thị Hồng Minh Ngoại ngữ 3C
99 Nguyễn Thị Hồng Minh Ngoại ngữ 3D
100 Vũ Thị Quyên Ngoại ngữ 4A
101 Vũ Thị Quyên Ngoại ngữ 4B
102 Vũ Thị Quyên Ngoại ngữ 4C
103 Vũ Thị Quyên Ngoại ngữ 5A
104 Vũ Thị Quyên Ngoại ngữ 5B
105 Vũ Thị Quyên Ngoại ngữ 5C
106 Vũ Thị Quyên Ngoại ngữ 5D
107 Phạm Bình Chung Thể dục 1A
108 Phạm Bình Chung Thể dục 1B
109 Phạm Bình Chung Thể dục 1C
110 Phạm Bình Chung Thể dục 1D
111 Phạm Bình Chung Thể dục 1E
112 Phạm Bình Chung Thể dục 2A
113 Phạm Bình Chung Thể dục 2B
114 Phạm Bình Chung Thể dục 2C
115 Phạm Bình Chung Thể dục 2D
116 Phạm Bình Chung Thể dục 3A
117 Phạm Bình Chung Thể dục 3B
118 Phạm Bình Chung Thể dục 3C
119 Phạm Bình Chung Thể dục 3D
120 Phạm Bình Chung Thể dục 4A
121 Phạm Bình Chung Thể dục 4B
122 Phạm Bình Chung Thể dục 4C
123 Phạm Bình Chung Thể dục 5A
124 Phạm Bình Chung Thể dục 5B
125 Phạm Bình Chung Thể dục 5C
126 Phạm Bình Chung Thể dục 5D
127 Nguyễn Thị Hường Thủ công 1A
128 Vũ Thị Khanh Thủ công 1B
129 Nguyễn Thị Thanh Tân Thủ công 1C
130 Nguyễn Thị Hoa 89 Thủ công 1D
131 Mai Thị Giang Thủ công 1E
132 Trần Thị Cường Thủ công 2A
133 Phạm Thị Thắm Thủ công 2B
134 Vũ Thị Hằng Thủ công 2C
135 Hoàng Trúc Quỳnh Thủ công 2D
136 Bùi Thị Hương Thủ công 3A
137 Nguyễn Thị Ngân Thủ công 3B
138 Vũ Thị Thủy Thủ công 3C
139 Vũ Thị Thúy Thủ công 3D
140 Nguyễn Thị Hường Tiếng Việt 1A
141 Vũ Thị Khanh Tiếng Việt 1B
142 Nguyễn Thị Thanh Tân Tiếng Việt 1C
143 Nguyễn Thị Hoa 89 Tiếng Việt 1D
144 Mai Thị Giang Tiếng Việt 1E
145 Trần Thị Cường Tiếng Việt 2A
146 Phạm Thị Thắm Tiếng Việt 2B
147 Vũ Thị Hằng Tiếng Việt 2C
148 Hoàng Trúc Quỳnh Tiếng Việt 2D
149 Bùi Thị Hương Tiếng Việt 3A
150 Nguyễn Thị Hoa 74 Tiếng Việt 3B
151 Vũ Thị Thủy Tiếng Việt 3C
152 Vũ Thị Thúy Tiếng Việt 3D
153 Lê Thị Mai Tiếng Việt 4A
154 Vũ Ngọc Thắng Tiếng Việt 4B
155 Bùi Hữu Nam Tiếng Việt 4C
156 Vũ Thị Ngoan Tiếng Việt 5A
157 Lê Thị Ngân Tiếng Việt 5B
158 Nguyễn Thị Huần Tiếng Việt 5C
159 Vũ Thị Vân Anh Tiếng Việt 5D
160 Phạm Thị Chiên Tin học 3A
161 Phạm Thị Chiên Tin học 3B
162 Phạm Thị Chiên Tin học 3C
163 Phạm Thị Chiên Tin học 3D
164 Phạm Thị Chiên Tin học 4A
165 Phạm Thị Chiên Tin học 4B
166 Phạm Thị Chiên Tin học 4C
167 Phạm Thị Chiên Tin học 5A
168 Phạm Thị Chiên Tin học 5B
169 Phạm Thị Chiên Tin học 5C
170 Phạm Thị Chiên Tin học 5D
171 Nguyễn Thị Hường TN&XH 1A
172 Vũ Thị Khanh TN&XH 1B
173 Nguyễn Thị Thanh Tân TN&XH 1C
174 Nguyễn Thị Hoa 89 TN&XH 1D
175 Mai Thị Giang TN&XH 1E
176 Nguyễn Thị Ngân TN&XH 2A
177 Phạm Thị Thắm TN&XH 2B
178 Vũ Thị Hằng TN&XH 2C
179 Hoàng Trúc Quỳnh TN&XH 2D
180 Bùi Thị Hương TN&XH 3A
181 Nguyễn Thị Hoa 74 TN&XH 3B
182 Vũ Thị Thủy TN&XH 3C
183 Vũ Thị Thúy TN&XH 3D
184 Nguyễn Thị Hường Toán 1A
185 Vũ Thị Khanh Toán 1B
186 Nguyễn Thị Thanh Tân Toán 1C
187 Nguyễn Thị Hoa 89 Toán 1D
188 Mai Thị Giang Toán 1E
189 Trần Thị Cường Toán 2A
190 Phạm Thị Thắm Toán 2B
191 Vũ Thị Hằng Toán 2C
192 Hoàng Trúc Quỳnh Toán 2D
193 Bùi Thị Hương Toán 3A
194 Nguyễn Thị Hoa 74 Toán 3B
195 Vũ Thị Thủy Toán 3C
196 Vũ Thị Thúy Toán 3D
197 Lê Thị Mai Toán 4A
198 Vũ Ngọc Thắng Toán 4B
199 Bùi Hữu Nam Toán 4C
200 Vũ Thị Ngoan Toán 5A
201 Lê Thị Ngân Toán 5B
202 Nguyễn Thị Huần Toán 5C
203 Vũ Thị Vân Anh Toán 5D